Čestné prohlášení


- na majetek firmy nebyl prohlášen konkurz

- proti firmě nebylo zahájeno soudem konkurzní nebo vyrovnávací řízení

- proti firmě nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek

majetku úpadce - firma není jako právnická osoba v likvidaci

- firma nemá v evidenci daní zachyceny žádné daňové nedoplatky

- statutární orgán firmy ustanovený podle živnostenského zákona nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče nebo trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku

- statutární orgán firmy ustanovený podle živnostenského zákona nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem veřejné zakázky

- firma nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

– firma není vyloučena z účasti na zadávání veřejných zakázek podle §63 zák. 199/94

- statutární orgány firmy nebyly nikdy soudně stíhány a jsou beztrestné

- dřívější zakázky nevykazovaly žádné nedostatky a nebyly porušeny smluvní vztahy

- přijímáme veškeré podmínky stanovené v soutěžních podmínkách a v zadávacích podkladech výzvy


 

Design provided by Free Website Templates. | website template by ARaynorDesign